بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - گرمخانه

گرمخانه

... را انجام نداده و باعث عدم موفقیت صددرصدی این طرح شدند. ساعی دستگاه های مسئول طرح جمع آوری زنان کارتن خواب را  به ترتیب نیروی انتظامی متولی (جمع آوری)،  شهرداری (ایجاد گرمخانه)‌، سازمان ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.