بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - هروئین

هروئین

... افیونی ١. هروئین ٢. تریاک ٣. مرفین و کدئین ٤. متادون تریاک تریاک شیرابه سفت شده‌ای است که از گیاهی به ‌نام کوکنار یا خشخاش گرفته می‌شود. برای تهیه تریاک کپسول نارس خشخاش را تیغ می‌زنند و با روشهای ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.