بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - نیازمندان

نیازمندان

... اطلاع داده می شود تا در تاریخ معین شده به بیمارستان مراجعه کنند و از خدمات رایگان استفاده کنند چرا که اگر به صورت عمومی اعلام می شد امکان اینکه افرادی که خدمات به تمام بیماران به خصوص نیازمندان ارائه نشود ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.