بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - نارسیستیک

نارسیستیک

... شخصت نارسیستیک : • او به شکلی اغراق آمیز احساس مهم بودن می کند و در اکثر مواقع تواناییها و موفقیت های خود را بزرگ جلوه می دهد. • ذهن او کاملاً درگیر خیال بافی های غیرواقعی درباره موفقیت ، قدرت ، زیبایی ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.