بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - مسکالین

مسکالین

توهم زاها ها موادي هستند كه تغييراتي در خلق و ادراکها به خصوص بينايي ايجاد ميكنند. البته كليه حواس پنجگانه را تحت تاثير قرار ميدهند. به صورت کلی این مواد شامل دو دسته هستند: مواد طبيعي مي توان به گراس ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.