بانک اطلاعات مراکز و موسسات بهزیسیتی - مستی

مستی

ایجاد در 28 آذر 1396
الکل وابستگي به الكل يك الگوي اجباري مصرف الكل است كه طبق تعريف DSM-IV-TR عبارتست از وجود آشفتگي درحداقل سه زمینه‌ی عمده‌ی مرتبط با الكل كه طي مدت 12 ماه رخ می‌دهند اين زمینه‌ها ممكن است شامل تحميل يا ...

آموزش و پژوهش

چت آنلاین با کارشناسان سایت تماس تلفنی با مرکز تماس با تلفن همراه  

.